Mikrofibre gaby arassalaýjy matalar - Öý hojalygy üçin köp ulanylyş

Gysga düşündiriş:

SANAT NOOK: HLC1857
Ulanylyşy: Lint mugt.Aşhana öýündäki islendik ýüzleri arassalamak üçin ulanyň.
Düzümi: Mikrofibre: 85% poliester, 15% poliamid
Agramy: 300g / m2.
Ölçegi: 30x30 sm.
Reňk: Islendik reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

SANAT NOOK.: HLC1857
Ulanylyşy: Lint mugt.Aşhana öýündäki islendik ýüzleri arassalamak üçin ulanyň.
Softumşaklyk:  image001
Kompozisiýa: Mikrofibre: 85% poliester, 15% poliamid
Agramy: 300g / m2.
Ölçegi: 30x30 sm.
Reňk: Islendik reňk
Hinguwmak: image003
Matany arassalamak üçin el bilen ýa-da kir ýuwýan maşynda 40 gradus suwda ýuwuň. Ora-da ekologiýa taýdan arassa kir ýuwujy tozany ulanyň we ýumşadyjy ýa-da akartma goşmaň.Matany wagtal-wagtal sabyn çeňňekleri bilen gaýnatmak, soňra bolsa akýan suwda gowy ýuwmak maslahat berilýär.Bu bejergi mikrofibriň arassalaýyş güýjüni täzeleýär.
Gaplamak: 1 hasap (1 paket), karton üçin 300 sany.
Min.Sorag: 5000 sany / reňk.

Aýratynlyklary

2 In1, Dyzylmadyk skrab we aňsatlyk bilen süpüriň
- Zir-zibil bilen örtülen porsy gubka ýa-da mata süpüriji bolmaly däl!Mata ýörite ýuwulýan eşik tikilýär.Arassalamak üçin gabyň zerurlygy bolan hapa ýa-da ýagly ýüzlerde ajaýyp iş etmek üçin bu kiçijik gaty üçburçlugy ulanyň we bulaşyklyklary ýok etmek üçin özboluşly dokumasyz mikrofiber tarapyny ulanyň.Kiçijik üçburçluk asgyç hökmünde hem ulanylyp bilner, bu matany asmak aňsat, ulanylandan soň ony ýuwuň we asyň we indiki gezek guradyň.

Ahyrky arassalaýyş guraly
- Çyzyksyz.Mikrofiber matalarymyz, ýelmeşdiriji hasaplaýjylardan başlap, penjireden penjire çenli ähli arassalamak we ýuwmak işlerine degişlidir. Olar içegeleriňizden, tabaklaryňyzdan, poslamaýan polatdan ýasalan küýzeleriňizi derrew we yz galdyrman ýa-da yzlary galdyryp bilerler. Näme üçin?Munuň sebäbi: süýümler gözenekli we çalt guraýan gaty inçe süýümlere bölünendir.Her bir çyzyk suwy döwýän çeňňek ýaly hereket edýär.Specialörite gurluş önümlerimiziň suwdaky agramynyň 6 essesine çenli siňmegini üpjün edýär.

Pes çykdajylar
- Gaýtadan ulanylýan we uzak dowamly.Mata ýa-da süpürgiç zyňman pul tygşytlaň.Maşyn ýuwulýan köp gezek ulanylýar. Bu 100% mikrofiber matalaryň hili we berkligi uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Olary ýüzlerçe gezek ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.

Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
- Mikrofiber arassalaýjy matalarymyzyň matasyny boýamak üçin daşky gurşawa arassa materiallar ulanylýar.Synagy SGS-den geçiriň.Indi gaty himiki maddalara zerurlyk ýok.Diňe suw ulanyň, süpüriň we tertipli lint erkin zolakly gutaryň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03