Biz hakda

df

Aktivkohle (Shijiazhuang) Co., Ltd. web sahypasyna girmäge hoş geldiňiz.
Geliň, kompaniýamyzyň hekaýasyny aýdyp bereliň.

Biziň kompaniýamyz 1980-nji ýyllarda Hytaýyň Pekiniň golaýyndaky ajaýyp şäher bolan Şijiazhuangda döredildi.Şijiazhuang Demirgazyk Hytaýda dokma önümçiliginiň iň möhüm bazalarynyň biri bolupdyr.Şol döwürde tutuş bazardaky Microfiber hakda seýrek adamlar bilýärdi, bu tehnologiýany ilki bilen aldyk.Indi ikimiz öndüriji we lomaý satyjy.Soňky ýyllarda dürli görnüşli Mikrofibre önümlerini ösdürmäge we öndürmäge üns berdik.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp bilerler.Mikrofibre arassalaýjy eşikler, ellikleri arassalamak, pollar, sport polotensalary, kenar polotensalary, duş gapaklary we ş.m. üpjün edýäris, jemgyýet bilen ýakyn we gowy gatnaşyklarymyz bar.Biziň kompaniýamyz işgärlere gymmatly maşgala agzalary ýaly garaýar.Iň zähmetsöýer işçilerimiziň we iň jogapkärli QC kömekçilerimiziň bolmagynyň sebäbi şol.BSCI şahadatnamasyny aldyk.

gc23

Hyzmatlarymyz

Mikrofiber önümlerini müşderileriň islegine görä düzüp bileris.Önümi ep-esli ýokarlandyrýan doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy girizilýär.Birnäçe ýyllap işlänimizden soň, önümlerimiz dünýädäki adamlaryň gowy kömekçisine öwrüldi.Konteýnerleriň her gün zawodymyza girip-çykýandygyny görüp bilersiňiz.Productsewropada, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada we Awstraliýada önümlerimizi tapawutlandyryp bilersiňiz.OEM kabul edildi, şonuň üçin önümlerimizi “WalMart”, “Amazon” ýa-da uzakdaky azyk önümlerinden satyn alyp bilersiňiz.

Her bir müşderiniň beren pikirlerine sarpa goýýarys, sebäbi bu höweslendiriji
ösüşiň güýji.Arassalamakda haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, kömekçiniň size elini berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Kompaniýamyzyň pikiri: Müşderilerimize has bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri üpjün etmek.
Şeýlelik bilen, ähli müşderilerimize we boljaklara mähirli garşylaýarys!

Şahadatnama

BSCI
OEKO
ISO
btr

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03