Mikrofibre Mop örtügi-Softumşak-Lint mugt gaýtadan ulanylýar

Gysga düşündiriş:

ART .OK.HLC3807
Ulanylyşy: Has gowy arassalamak effektini almak üçin poluň üstünde ýapyň we poly süpüriň.
Düzümi: Mikrofibre: 90% poliester, 10% poliamid
Agramy: 250g / m2.
Ölçegi: 27x9x9.5 sm
Reňk: Açyk gök ýa-da islän reňkiňiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

SANAT NOOK.: HLC3807
Ulanylyşy: Has arassalamak effektini almak üçin şepbäniň üstünde ýapyň we poly süpüriň.
Softumşaklyk:  image001
Kompozisiýa: Mikrofibre: 90% poliester, 10% poliamid
Agramy: 250g / m2.
Ölçegi: 27x9x9.5 sm
Reňk: Açyk gök ýa-da islän reňkiňiz
Hinguwmak: image003
Matany arassalamak üçin el bilen ýa-da kir ýuwýan maşynda 60 dereje suwda ýuwuň. Ora-da ekologiýa taýdan arassa kir ýuwujy tozany ulanyň we ýumşadyjy ýa-da akartma goşmaň.Matany wagtal-wagtal sabyn çeňňekleri bilen gaýnatmak, soňra bolsa akýan suwda gowy ýuwmak maslahat berilýär.Bu bejergi mikrofibriň arassalaýyş güýjüni täzeleýär.
Gaplamak: 1 hasap (1 paket), karton üçin 200pc.
Min.Sorag: Her reňk üçin 5000 sany

Aýratynlyklary

Gowy hilli mata
- Mikrofibre, ultra ýumşak materialdan, güýçli zyýansyzlandyryşdan we suw siňdiriş ukybyndan ýasalan, süpürmegiň ýüzüne hiç wagt zeper ýetirmeýär.

Lint mugt we ýokary siňdiriji
- Bu meseläni gördüňizmi?Pagta süpürgiçleri bilen süpüreniňizden soň polda köp hatar galdy.Bu gaty bizar!Abraziw däl arassalaýjy şkaf örtügimiz, suwy lintsiz ýa-da yzda galan çyzyklar bilen siňdirip biler.Näme üçin?Munuň sebäbi: süýümler gözenekli we çalt guraýan gaty inçe süýümlere bölünendir.Her bir çyzyk suwy döwýän çeňňek ýaly hereket edýär.Specialörite gurluş önümlerimiziň suwdaky agramynyň 6 essesine çenli siňmegini üpjün edýär.

Sponge Mop-yň gowy hyzmatdaşy
- Çygly poly süpürmek üçin gubka şkafyňyzy ulanyň, soň bolsa ýalpyldawuk gutarmak üçin gapagy şepbäniň kellesine çekiň.

Köp funksiýalar
- Poluňyzy, penjiräňizi, hammamyňyzy, ofisiňizi, aşhanaňyzy, jaýyňyzy arassalamak üçin ulanylýar.Tozan, hapa we haýwan saçlary üçin ajaýyp.

Bahasy täsirli
- Maşyn ýuwulýan köp gezek ulanylýar. Bu 100% mikrofibre mop örtüginiň hili we berkligi uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Olary ýüzlerçe gezek ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.

Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
- Mikrofibre mop örtügimiziň matasyny boýamak üçin ekologiýa taýdan arassa materiallar ulanylýar.Synagy SGS-den geçiriň.Indi gaty himiki maddalara zerurlyk ýok.Diňe suwdan peýdalanyň, süpüriň we ajaýyp lint erkin zolakly gutaryň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03