2-in-1 Mikrofibrli skrab arassalaýjy matalar-Nahar aşhana hojalygy üçin köp ulanylýar

Gysga düşündiriş:

SANAT NOOK: HLC1870
Ulanylyşy: Lint mugt.Aşhana öýündäki islendik ýüzleri arassalamak üçin ulanyň.
Düzümi: Mikrofibre bölegi: 85% poliester, 15% poliamid Gaty bölegi: Polipropilen
Agramy: 300g / m2.
Ölçegi: 28x28 sm.
Reňki: Gök, gülgüne, mämişi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

SANAT NOOK.: HLC1870
Ulanylyşy: Lint mugt.Aşhana öýündäki islendik ýüzleri arassalamak üçin ulanyň.
Softumşaklyk:  image001
Kompozisiýa: Mikrofibre bölegi: 85% poliester, 15% poliamid Gaty bölegi: Polipropilen
Agramy: 300g / m2.
Ölçegi: 28x28 sm.
Reňk: Gök, gülgüne, mämişi
Hinguwmak: image003
Matany arassalamak üçin el bilen ýa-da kir ýuwýan maşynda 40 gradus suwda ýuwuň. Ora-da ekologiýa taýdan arassa kir ýuwujy tozany ulanyň we ýumşadyjy ýa-da akartma goşmaň.Matany wagtal-wagtal sabyn çeňňekleri bilen gaýnatmak, soňra bolsa akýan suwda gowy ýuwmak maslahat berilýär.Bu bejergi mikrofibriň arassalaýyş güýjüni täzeleýär.
Gaplamak: 10 hasap (1 paket), karton üçin 200 sany.
Min.Sorag: 10000 sany / reňk.

Aýratynlyklary

2 In1, Dyzylmadyk skrab we süpüriň
- Galyndylar bilen örtülen porsy gubka ýa-da mesh gabygy bolmaly däl!Arassalanan arassa matamyzyň dürli dokumalary we funksiýalary bilen iki tarapy bar.Arassalamak üçin gabygy zerur bolan hapa ýa-da ýagly ýüzlerde ajaýyp iş etmek üçin aýlawly skrab tarapyny ulanyň we bulaşyklyklary süpürmek üçin özboluşly dokumaly mikrofiber tarapyny ulanyň.

Abraziw, poslaýjy himiki maddalara Nook diýiň
- micönekeý mikrofiber süpürýän matalarymyzy suw bilen nemlendiriň, çyzylmadyk gabygy süpüriň we süpüriň, mikrofiberli süpürgiç mata işimizi etsin, bu aňsat.

Absorbent & Lint Mugt
- Mikrofiber matalarymyz ys bermeýän ajaýyp gap-gaçlardyr. Olar içegeleriňizden, tabaklaryňyzdan, poslamaýan polatdan ýasalan küýzeleriňizi derrew we yz galdyrman ýa-da yzlary goýup bilerler. Näme üçin?Munuň sebäbi: süýümler gözenekli we çalt guraýan gaty inçe süýümlere bölünendir.Her bir çyzyk suwy döwýän çeňňek ýaly hereket edýär.Specialörite gurluş önümlerimiziň agramynyň 4 esse suwda siňmegini üpjün edýär.

Gaýtadan ulanylýan, maşyn ýuwulýan
- Gaýtadan ulanylýan, gaty çydamly, diňe ýuwuň, süpüriň, süýşüriň, süpüriň we gap-gaç ýuwýan maşyna zyňyň, arassalanan mata maşyn ýuwulýar we edil täze ýaly görünýär.

Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
- Mikrofibre arassalaýjy matalarymyzyň matasyny boýamak üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýarys.SGS tarapyndan synag edildi.

Jemgyýet jogapkärçiligi
-Biz kompaniýamyzdaky her bir adamyň adam hukuklaryna sarpa goýýarys.Işçilerimiz üçin amatly iş gurşawyny döretmek üçin elimizden gelenini edýäris.Olaryň hemmesi bu ýerde işlemekden hoşal.BSCI şahadatnamasyny aldyk!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03