Süýümli süpürgiç matany nädip arassalamaly

news2

Meniň pikirimçe, hemmämiz arassa adamlary gowy görýäris, şonuň üçinem adaty durmuşda öz arassalygyny tertipläp bileris diýip umyt edýäris.Stoly hem süpüriň.Şeýle-de bolsa, jaýyň arassa we tertipli bolmagy üçin köp tagalla gerek.Bu gün xiaobian size mikrofiber rag diýilýän arassalaýyş guraly barada gürrüň berer.Elbetde, her kim gaty gyzyklanýar, bu nähili mata (esasanam mejbury dostlar)?Indiki kiaobian size bu barada üns bilen gürrüň berer.

Düşündiriş
Clostridium diffile sporalary bilen hapalanan saglygy goraýyş edaralarynda daşky gurşaw ýüzleri hassahanalarda ýokanç keselleriň möhüm howdany bolup biler.Mikrofiber matalar ýerüsti arassalamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler, şonuň üçin bu gözlegiň maksady, mikrofiber matalaryň, pagta matalary bilen deňeşdirilende, Clostridium diffile sporalaryny daşky gurşaw ýüzlerinden has täsirli aýyryp we dürli şertlerde ýaýramagyna gözegçilik edip biljekdigini kesgitlemekdi.

Aýratynlyklary
J: suwuň ýokary siňdirilmegi: suwuň siňdirilmegi şol bir pagta mata 7 gezek.Iň oňat süýüm, süýümi süýümiň üst meýdanyny we matadaky gözenekleri köpeldýän mämişi gül ýaprak tehnologiýasy bilen sekiz ýapraga bölýär.Suwuň siňdiriş täsiri kapilýar ýadrosynyň siňdiriş täsiri bilen güýçlendirilýär we suwuň çalt siňmegi we guramagy onuň ajaýyp aýratynlyklaryna öwrülýär.

Iki: güýçli päsgelçilik: diametri 0,4um mikrofiberiň inçe bolmagy hakyky ýüpegiň diňe 1/10 bölegidir, onuň ýörite kesiş bölegi tozan bölejiklerini birnäçe mikron ýaly has täsirli ele alyp biler, hapa goşmaça, ýagy aýyrmak täsiri gaty aýdyňdyr.

Üç: depilýasiýa ýok: ýokary güýçli kompozit filament, döwmek aňsat däl, şol bir wagtyň özünde inçe dokma usulyny ulanmak, ýüpek, halka, süýüm polotensanyň üstünden düşmek aňsat däl.

Dört: uzak ömri: ýokary süýümiň berkligi, berkligi sebäpli, adaty polotensanyň hyzmat ediş möhleti 4 esse köp, üýtgemän ýuwlandan soň köp gezek, şol bir wagtyň özünde pagta süýümi makromolekula polimerizasiýa süýümi belok gidrolizi öndürýär ulanylandan soň guramasa-da, çüýremez, çüýremez, uzak ömri bolar.

Bäş: arassalamak aňsat: adaty polotensalar, esasanam tebigy süýümli polotensalar, süýümiň iç ýüzüne tozanyň, ýagyň, kiriň we beýleki göni siňdirilişiň üstünde süpüriler, ulanylandan soň süýümde galyndy, aýyrmak aňsat däl, uzak wagtlap hatda gatylaşar we çeýeligini ýitirer, ulanylyşyna täsir eder.Ultra inçe süýümli polotensa süýümiň içindäki süýümi (süýümli içki däl) siňdirmekdir, süýümiň inçeligi bilen birlikde uzyn, dykyzlygy uludyr, sebäbi bu adsorb ukyby güýçli, arassa suwdan ýa-da diňe arassalandan soň arassalamak üçin biraz ýuwmaly; .

Alty:solmaýar: TF-215 we beýleki ultrafin süýümli material boýag serişdesini ulanyp boýamak prosesi, haýal boýamak, hereketli boýamak, ýokary temperatura dispersiýasy, dekolizasiýa görkezijileri eksport halkara bazarynyň berk standartlaryna ýetdi, esasanam solmazlygyň artykmaçlyklary. ýerüsti arassalananda dekolizasiýa hapalanmagyna sebäp bolmaz.

Arassalamak usuly
Mikrofiber polotensalary arassalamak aňsat, ýöne nädip edýändigiňize üns beriň.Kir ýuwýan maşyn we kir ýuwujy maşyn bilen ýuwuň ýa-da ýyly suw we ýuwujy serişde bilen el bilen ýuwuň.Hinguwlandan soň suw bilen gowy ýuwuň.Akartma ulanmak mikrofiber süpürgiçleriň ömrüni gysgaldýar.Mikrofiberiň üstünde inçe film galdyrýan ýumşadyjylary ulanmaň.Süpürmek täsirine çynlakaý täsir eder.Kir ýuwýan maşynda beýleki eşikler bilen ýuwlanda ýa-da guradylanda seresap boluň, sebäbi mikrofiber matalar eşikleriň ýumşak ýüzüne ýapyşyp, ulanyş täsirine täsir edip biler.Howada ýa-da orta pes temperaturada guradyň.Demir we güne demir bermäň.

Aboveokardakylar mikrofiber matalaryň aýratynlyklary we mikrofiberi arassalamak usuly barada kiaobian.Umuman alanyňda, mikrofiber eşikler iň oňat arassalaýyş guralydyr.Süýümli mata ulanmak aňsat we çalt arassalanýar, indi bolsa mikrofiber mata has çydamly käbir täze materiallardan ýasaldy.Şol bir wagtyň özünde, ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, mikrofiber süpürgiçleri öndürmek üçin çykdajylar azalýar we satyn alyş bahalarymyz has elýeterli bolýar.Mikrofiber süpürgiçler gündelik durmuşymyza kem-kemden girdi.


Poçta wagty: 21-2022-nji aprel

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03