Pagta eşikleri bilen mikrofiber eşikler

news3

Clostridium diffile infeksiýasynyň (CDI) ilkinji gezek 1970-nji ýyllarda antibiotik bilen baglanyşykly içgeçme bilen baglanyşyklydygy tassyklany bäri, IT gözegçiligi duýgur gözegçilik pudagynda barha gyzýar.Degişli gözleg netijeleri CDI-iň öňüni almak, diagnoz goýmak we bejermek üçin baý subutnamalara esaslandy we CLOstridium diffile infeksiýasyna has gowy gözegçilik etmek üçin esas döretdi.Lukmançylyk gurşawy, clostridium diffile (CD) kesişmek üçin möhüm gurşawdyr.Daşky gurşawda CD-ni nädip ýok etmeli, okuw we bilimi güýçlendirmek, dezinfeksiýany çalyşmak, süpürgiç ýygylygyny ýokarlandyrmak, dezinfeksiýa usullaryny gowulandyrmak, gözegçiligi we pikir alyşmagy güýçlendirmek ýaly işjeň öwrenildi.Kanadadan geçirilen indiki gözleg, dürli mata materiallarynyň CDS-iň daşky gurşawda ýaýramagyna gözegçilik etmekde dürli täsir edýändigini görkezýär.Mikrofiber mata we pagta mata uly PK, näme saýlaýarsyňyz?

Düşündiriş
Clostridium diffile sporalary bilen hapalanan saglygy goraýyş edaralarynda daşky gurşaw ýüzleri hassahanalarda ýokanç keselleriň möhüm howdany bolup biler.Mikrofiber matalar ýerüsti arassalamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler, şonuň üçin bu gözlegiň maksady, mikrofiber matalaryň, pagta matalary bilen deňeşdirilende, Clostridium diffile sporalaryny daşky gurşaw ýüzlerinden has täsirli aýyryp we dürli şertlerde ýaýramagyna gözegçilik edip biljekdigini kesgitlemekdi.

Usullar
Keramiki önümleriň üstünde (spora konsentrasiýasy takmynan 4.2 log10cfu / cm2 bilen) bir klostridium diffile spora asma sanjym edildi.Keramiki önümler hassanyň gurşawynda keramiki materiallaryň köp bolmagy sebäpli saýlandy (meselem, hajathana, lýubkalar).Keramiki ýüzleri bufer ýa-da spora däl arassalaýjy serişde bilen sepilen mikrofiber mata ýa-da pagta mata bilen süpüriň.Gözlegçiler yzygiderli sürtülme we aragatnaşyk wagtyny üpjün etmek üçin arassa ýeriň süpüriş hereketini simulasiýa etmek üçin ýörite öndürilen elektrik burawyny ulandylar.Jemi 10 rewolýusiýa bilen basyş 1.5-1.77 N derejesinde saklanýar. Mikrofiber we pagta matalaryň sporlary aýyrmak ýa-da geçirmek ukyby amatly hasaplandy.

Netijeler
Mikrofiber matalaryň ulanylmagy c howpuny peseldýär.daşky gurşawy arassalamak wagtynda sporanyň ýaýramagy.


Iş wagty: Iýun-03-2019

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03