Makiýaup aýyryjy eşik (Flanel) - Deri görnüşleriniň hemmesine laýyk gelýän gaýtadan ulanylýan mikrofibre arassalaýjy polotensa

Gysga düşündiriş:

Sungat belgisi: HLC9802
Ulanylyşy: Arassalamak üçin.
Kompozisiýasy: 100% poliester
Agramy: 30g / pc
Ölçegi: 40x19 sm
Reňk: Islendik reňk bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

SANAT NOOK.: HLC9802
Ulanylyşy: Arassalamak üçin.
Softumşaklyk: image001
Kompozisiýa: 100% poliester
Agramy: 30g / sany
Ölçegi: 40x19 sm
Reňk: Islendik reňk bar.
Hinguwmak: image003
Matany arassalamak üçin el bilen ýa-da kir ýuwýan maşynda 30 derejeli suwda ýuwuň. Ora-da ekologiýa taýdan arassa kir ýuwujy tozany ulanyň we ýumşadyjy ýa-da akartma goşmaň.Matany wagtal-wagtal sabyn çeňňekleri bilen gaýnatmak, soňra bolsa akýan suwda gowy ýuwmak maslahat berilýär.Bu bejergi mikrofibriň arassalaýyş güýjüni täzeleýär.
Gaplamak: Garşy sumkada 1 sany, karton üçin 500 sany.
Min.Sorag: 10000 sany / reňk

Aýratynlyklary

Premium Hil
-Biziň makiýaup polotensamyz, üýtgeşik çydamlylygy we ýokary suw siňdirilmegi, derä zyýanly maddalar bolmazdan, aşa inçe mikrofibrden ýasalýar.

Iň amatly ulanylyşy
-Bu gaýtadan ulanylýan makiýaup arassalaýjy matalar, makiýaup düzgüniňize ajaýyp goşundy we arassalamak we süpürmek üçin iki taraplaýyn. Bu ýüzüňizi ýuwaşlyk bilen arassalap biler we ähli makiýaňyzy aňsatlyk bilen aýryp biler.Olarda gaty ýumşak material bar we bu duýgur deride makiýa removey aýyrmak üçin ajaýyp.Bu matalar bilen size zerur zat ýyly suw ýa-da azajyk makiýa rem aýyryjy .Biziň makiýaupy aýyrýan makiýaup adaty ýagdaýdan has gowy işleýär.

Köp wezipeli
-Olar syýahat etmek ýa-da bir gijä galmak üçin amatly, nirede bolsaňyzam makiýa removey aýyrmak üçin ýuwulýan haltaňyza gaplaň. Bu öz-özüňi ulanmak ýa-da ýakyn adamyňyza sowgat bermek üçin ajaýyp. Ondan başga, bu Şükür güni, dynç alyş, öý hyzmaty we stýuardessa sowgatlary üçin hem ajaýyp.

Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
- Makiýaupy aýyrmak üçin mikrofiber mata, gijeki tertipde bir çümmükde ajaýyp işleýär.Şeýle hem ekologiýa taýdan arassa.Bir gezek ulanylýan kagyz önümleriniň daşky gurşawa ýetirýän zyýanyny azaltmak üçin gaýtadan ulanylýan makiýa rem aýyryjy polotensalary öndürýäris we öndürýäris we planetamyzy ýaşyllaşdyrmak üçin köp işleýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03